Kod Etika

Kod Etika untuk Pengajar dan Pemimpin

Mukadimah

DR PAUL LAM TAI CHI UNTUK INSTITUT KESIHATAN adalah sebuah organisasi pendidikan, saintifik, dan profesional yang mempunyai instruktur yang disahkan termasuk Jurulatih Utama, Jurulatih Kanan, jurulatih dan pemimpin program Tai Chi untuk program Kesihatan (selepas ini Tai Chi untuk program Kesihatan). Pengajar yang diperakui oleh Institut adalah khusus untuk meningkatkan kualiti hidup semua orang yang menyertai program Tai Chi untuk Kesihatan. Pengajar dan pemimpin memeluk pendekatan budaya silang untuk menyokong nilai, maruah, potensi, dan keunikan semua orang. Etika profesional adalah bahagian penting misi Institut. Kod etika yang disajikan di sini berfungsi untuk membimbing tingkah laku pengajar dan pemimpin dan mendorong mereka untuk mencari kecemerlangan dalam tai chi dan pengajaran mereka. Dengan cara ini kod etika ini tidak hanya menyokong, tetapi memperkuat misi Institut

1. Pengenalan

DR PAUL LAM TAI CHI UNTUK INSTITUT KESIHATAN (selepas ini TCHI) bertujuan untuk memaklumkan, mengajar dan menggalakkan orang ramai di seluruh dunia untuk memahami dan menghargai manfaat gaya kehidupan positif yang ditawarkan Tai Chi untuk program Kesihatan.

Kod etika ini menawarkan bimbingan untuk para pengajar dan pemimpin program Tai Chi untuk Kesihatan dan menyediakan teras asas asas yang mendasari program tai chi yang selamat dan berkesan yang telah dilatih untuk mengajar. Semua tenaga pengajar yang berkelayakan dan pemimpin Tai Chi untuk program Kesihatan dijangka menerima dan menepati standard amalan ini. Kod ini dibentangkan seperti berikut:

1. Pengenalan ini;

2. Tujuan kod etika;

3. Piawaian amalan;

4. Tanggungjawab kepada pelajar;

5. Tanggungjawab kepada rakan sekerja;

6. Tanggungjawab kepada TCHI; dan

7. Integriti profesional;

8. Tinjauan.

9. Tambahan: Glosarium Terma

2. Tujuan Kod Etika ini untuk Pengajar dan Pemimpin

Tujuan amalan standard berikut adalah untuk:

Panduan 2.1 Ahli-ahli TCHI untuk memastikan bahawa:

1. Arahan mereka adalah selamat dan berkesan dan

2. Peserta diperlakukan dengan maruah dan rasa hormat

2.2 Mengekalkan asas standard untuk pengajaran dan latihan Tai Chi untuk program Kesihatan yang selamat dan berkesan.

2.3 Meningkatkan kesatuan perlakuan anggota TCHI.

3. Standard Amalan

Para anggota TCHI yang menjadi pengajar dan pemimpin mengambil tanggungjawab peribadi untuk memastikan kelakuan mereka mematuhi piawaian yang tinggi yang ditubuhkan dalam komuniti kesihatan global. Piawaian sejagat "terlebih dahulu tidak membahayakan" dan "semua orang diperlakukan dengan maruah dan hormat" adalah yang paling utama dalam amalan mengajar dan khusus dimasukkan ke dalam piawaian ini; dan di samping itu instruktur dan pemimpin mengambil langkah untuk memenuhi standard amalan yang ditetapkan oleh Institut.

4. Tanggungjawab kepada Peserta Tai Chi untuk Program Kesihatan

Dalam mengekalkan piawaian anggota TCHI yang mengajar tai chi untuk kelas kesihatan hendaklah:

4.1 Sediakan dan ajar tai chi mereka untuk kelas kesihatan dalam garis panduan sistem pengajaran yang selamat dan berkesan yang telah dilatih untuk digunakan.

4.2 Teruskan perkembangan peribadi mereka sebagai satu cara untuk mengekalkan dan meningkatkan kemahiran, pengetahuan dan kelakuan profesional.

Memantau 4.3 dan menggalakkan semua peserta untuk kekal dalam "zon selesa" mereka.

4.4 Menghormati hak peserta untuk keselamatan dengan menghindari hubungan fizikal

4.5 Rawat semua peserta secara sama rata, mengelakkan pilih kasih atau rupa pilih kasih

4.6 Menghormati kepelbagaian para peserta dalam semua aspek

4.7 Menghormati maklumat peribadi dan sulit yang didedahkan oleh peserta.

4.8 Berhati-hati dengan batasan kemahiran, pengalaman dan pengetahuan mereka.

4.9 Rujuk dengan mentor dan profesional berpengetahuan apabila konsultasi seperti itu diperlukan.

4.10 Rujuk peserta kepada profesional kesihatan mereka apabila ditanya mengenai kebimbangan kesihatan oleh peserta

5. Tanggungjawab kepada Rakan-rakan

Pengajar dan pemimpin TCHI bertanggungjawab untuk merawat rakan sekerja dengan penuh hormat. Sebagai rakan sekerja seorang pengajar TCHI akan:

5.1 Bercakap dengan baik dan ramah dengan pengajar yang lain.

5.2 Menghormati sempadan peribadi dan mewujudkan hubungan diantara para pengajar dan pelajar mereka. Tawarkan panduan kepada rakan sekerja jika ditanya, terutamanya oleh orang yang kurang berpengalaman.

5.3 Memberi huraian tepat mengenai pengesahan dan kelayakan yang berkaitan.

5.4 Memberikan kejujuran dalam semua bahan iklan dan promosi.

5.5 Mengambil bahagian secara proaktif dalam peluang bekerjasama dengan rakan-rakan untuk mempromosikan TCHI dan Tai Chi untuk program kesihatan.

6. Tanggungjawab kepada TCHI

Sebagai ahli TCHI, para pengajar dan pemimpin menyokong pertumbuhan dan perkembangan Institut dengan:

6.1 Mengekalkan keahlian mereka

6.2 Mengemaskini pensijilan mereka yang sesuai

6.3 Menyumbang kepada Institut seperti berkhidmat dalam jawatankuasa

6.3 Menjawab permintaan untuk masa dan bakat

6.4 Merekrut ahli baharu kepada organisasi.

6.5 Mengambil bahagian dalam acara tajaan TCHI

7. Integriti Profesional:

Pengajar dan pemimpin TCHI mewakili Institut secara profesional dengan:

7.1 Menggambarkan diri mereka sebagai tai chi untuk pengajar dan pemimpin kesihatan dengan cara yang jujur ​​dan tepat dalam semua aspek

7.2 Menunjukkan imej positif kepada komuniti mereka

7.3 Menyokong matlamat dan niat positif TCHI

8. Kajian:

TCHI komited untuk mengkaji semula Kod ini berdasarkan pengalaman dan secara berkala dengan tujuan memperbaiki proses dan hasilnya.

Kod ini perlu dikaji semula sekurang-kurangnya setiap dua tahun dan juga berdasarkan pengalaman, amalan terbaik atau perubahan ketara. Semua aspek Kod ini terbuka untuk semakan pada bila-bila masa.

Dokumen ini bertarikh Februari 21, 2010. Dokumen ini akan terus berkuatkuasa sehingga sebarang pengubahsuaian secara rasmi dipersetujui oleh TCHI dan versi baru dikeluarkan.

TAMBAHAN:

Terma Glosari

Kod Etika: Tata kelakuan yang ditubuhkan oleh sesebuah organisasi yang mewakili profesion yang digunakan untuk individu dalam kapasiti profesional mereka.

Pendekatan silang budaya: Berdasarkan peraturan keemasan untuk merawat semua orang dengan bermaruah dan hormat, para pengajar dan pemimpin berusaha untuk memahami budaya silang dalam usaha untuk menyediakan Tai Chi untuk program Kesihatan yang selamat dan berkesan di seluruh dunia.

Kepelbagaian: Amalan sedar yang melibatkan: Menghormati pandangan dan kepercayaan orang lain mengenai jantina, asal etnik, agama, budaya, seksualiti, gaya hidup, umur dan status sosial.

Pengajar dan Pemimpin: Orang yang dilatih dan diperakui untuk mengajar Tai Chi untuk program Kesihatan. Tajuk memegang status yang sama.

Integriti Profesional: Kualiti dicirikan oleh kejujuran, kebolehpercayaan, dan keadilan

Tanggungjawab: Kewajipan undang-undang dan moral untuk menggunakan pengetahuan seseorang untuk memberi manfaat kepada para peserta Tai Chi untuk program-program Kesihatan dengan cara yang memberi manfaat kepada mereka dan masyarakat secara besar-besaran

Standard Amalan: Tahap prestasi minimum yang diperlukan untuk menunjukkan dalam pencapaian tugas atau kemahiran tertentu.