Penafian

 

The Tai Chi untuk Institut Kesihatan berusaha untuk menyimpan semua maklumat di laman web ini sehingga kini, tetapi tidak dapat menjamin maklumat yang diberikan adalah tepat. Maklumat ini disediakan "seperti" tanpa waranti nyata atau tersirat. Sebarang kesilapan dalam maklumat ini yang dibawa ke perhatian kita akan diperbetulkan secepat mungkin. Tai Chi untuk Health Insitute berhak mengubah apa-apa maklumat di laman web ini pada bila-bila masa. Tai Chi for Health Insitute tidak menerima sebarang liabiliti untuk apa-apa kehilangan atau kerosakan yang dialami seseorang kerana orang itu secara langsung atau tidak langsung bergantung pada apa-apa maklumat di laman web ini.
hak cipta Tai Chi for Health Insitute mendakwa pemilikan hak cipta semua maklumat di laman web ini, melainkan dinyatakan sebaliknya secara nyata. Kenyataan Penggunaan Boleh Diterima Tiada maklumat boleh digunakan untuk tujuan komersial, melainkan dan sehingga Tai Chi for Health Insitute memberikan kebenaran bertulis.